O nás

Profil spoločnosti

Založenie firmy : 18.05.2006
Na adrese : Mäsiarska 16/296 ,Levoča 054 01
ICO : 36 607 533
DICO : 2022198486
Hlavným predmetom podnikania je : Podarenstvo a inžinierska činnosť
Vedľajšie činnosti firmy : Maloobchod, prenájom nehnuteľností a ubytovacie služby.

Learn more

Projekt manažment v priemyslovej výstavbe


Projekt manažment zahrňuje vypracovanie projektového plánu pre nasledujúce fázy :plánovanie projektu, implementácia, vyhodnocovanie a údržba/obsluha. Pod pojmom projekt manažment sa rozumie definovanie cieľov, účelu a navrhnutie jednotlivých úloh projektu. Tiež zahrňuje otázku finančných, ľudských a ostatných nákladov ako i časový harmonogram realizácie projektu. Ďalšou fázou je implementácia projektového plánu a starostlivá kontrola jeho plnenia s účelom dosiahnuť navrhnuté ciele.

 • Projektové plánovanie
   Spracovanie štúdie zrealizovateľnosti tzv. feasibility
   Stanovenie jasných cieľov projektu
   Stanovenie správnej stratégie
   Asistencia pri spracovaní projektu
   Vedenie a koordinovanie projektového tímu
    Tendrové riadenie, asistencia pri výbere vhodného dodávateľa

 

 • Implementácia
   Spracovanie správy o stave projektu
   Dohľad na stavbe
   Revízia projektu, nákladov a plánu
   Kontrola stavby z hľadiska kvality
   Analýza možnosti a náhradné riešenia
   Bezpečnostný plán a jeho implementácia
   Dokončenie projektu a jeho odovzdanie

 

 • Údržba a obsluha
   Kontrola projektovej dokumentácie
   Poskytovanie nezávislých, pravidelných správ o postupe projektových a stavebných prác
   Vypracovanie manuálu údržby a obsluhy
   Optimalizácia ceny údržby a obsluhy
   Plánovanie opráv a rozšírení
   Vyhodnotenie výstavby projektu
   Revízia projektu pri dokončení a po uplynutí zárucnej lehoty

 

Výstavba telekomunikačných sietí


Zahrňuje poradenstvo a inžiniersku činnosť pri výstavbGSM and UMTS "site"-u. BTS, NodeB, BSC, RNC.

 • Akvizičná činnosť
   Ponúkame rozsiahle znalosti pri vyjednávaní zmluvných vzťahov s dôrazom na kvalitu a optimálnu cenu pre našich klientov
   - Vyhľadávanie majiteľov vecí hnuteľných i nehnuteľných
   - Uzatváranie zmluvných vzťahov - prenájom, kúpa, …
   - Zariadenie vyjadrení a povolení štátnych inštitúcií - územné rozhodnutia, stavebné povolenie, a ďalšie
   - Spracovanie podnikateľských zámerov

 

 • Projekčná činnosť
   Návšteva "site"-u
   Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby - všetky casti (stavebné, elektro silnoprúdy, slaboprúdy, vzduchotechnika, …)
   CAD výkresy
   Vypracovanie cenových kalkulácií
   Vypracovanie projektu nosné konštrukcie (ocelové, betónové, …) vrátane výpočtov
   Vypracovanie výkresov pre výrobu

 

 • Inžinierka činnosť
   Projekt manažment stavby
   Tender manažment
   Kompletný technický dozor stavby
   Príprava na kolaudáciu stavby